Konkurs Alvanapets

przez Pets Style

Regulamin Konkursu

„Wygraj kolagen dla siebie i swojego pupila!”

§1

Definicje

Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

 1. RODO – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz.Urz. UE L Nr 119, s. 1.
 2. Kodeksie Cywilnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).
 3. Dniach – należy przez to rozumieć dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 90).
 4. ORGANIZATORZE – należy przez to rozumieć Elite Expo Zbigniew Joniec z siedzibą w Łodzi, ul. św. Franciszka z Asyżu 69/2, 93-479 Łódź, NIP: 6272576272 będącego organizatorem konkursu i administratorem danych osobowych.
 5. SPONSORZE – należy przez to rozumieć Alvanaeko sp. z o.o. z siedzibą w Osowcu
  ul. Fabryczna 2a, 46-023 Osowiec, NIP: 9910538735 będącego fundatorem nagród.
 6. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument.
 7. Konkursie – należy przez to rozumieć przyrzeczenie w rozumieniu
  art. 919 i art. 921 Kodeksu Cywilnego złożone przez SPONSORA, którego zasady określa Regulamin i którego przeprowadzenie powierzono ORGANIZATOROWI.
 8. Zadaniu Konkursowym – należy przez to rozumieć umieszczenie zdjęcia konkursowego pod postem konkursowym na stronie Pets Style na portalu Facebook.
 9. Stronie Konkursowej – należy przez to rozumieć witrynę dostępną w domenie https://www.facebook.com/petsstylemagazine.
 10. Okresie Trwania Konkursu – należy przez to rozumieć okres od 06.04.2023 r. do 13.04.2023 r.
 11. Nagrodzie – należy przez to rozumieć zestaw produktów/produkt  fundowany przez SPONSORA.

§2

Regulamin

 1. Regulamin stosuje się do wszystkich UCZESTNIKÓW oraz SKARŻĄCYCH.
 2. W razie wątpliwości co interpretacji poszczególnych postanowień Regulaminu ORGANIZATOR może dokonać ich wykładni.
 3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
 4. Konkurs organizowany jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych powstałych w związku z organizowaniem i uczestnictwem w Konkursie jest prawo polskie.
 6. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby ORGANIZATORA.
 7. Regulamin obowiązuje od pierwszego dnia Okresu Trwania Konkursu.
 8. ORGANIZATOR może w każdym czasie zmienić treść regulaminu.
 9. Zmiany Regulaminu uważa się za dokonane z chwilą ich opublikowania na Stronie Konkursowej.
 10. Do zgłoszeń konkursowych dokonanych przez UCZESTNIKÓW przed zmianą Regulaminu, stosuje się Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dniu dokonania zgłoszenia.
 11. Regulamin, wraz z ewentualnymi zmianami, będzie dostępny do wglądu dla UCZESTNIKÓW równocześnie:
  1. w siedzibie ORGANIZATORA;
  1. na Stronie Konkursowej.
 12. Regulamin dostępny na Stronie Konkursowej może być przez UCZESTNIKA w każdym czasie odczytany, pobrany, a jego treść utrwalona w szczególności poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.
 13. W przypadku występowania różnic w brzmieniu regulaminów udostępnianych w więcej niż jednym miejscu za wiążące uznaje się brzmienie regulaminu dostępnego na Stronie Konkursowej.
 14. Materiały reklamowe stworzone na potrzeby promocji Konkursu mają charakter jedynie informacyjny. W przypadku występowania różnic w brzmieniu materiałów reklamowych i Regulaminu za wiążącą uważa się treść Regulaminu.
 15. Podstawową formą komunikacji stron, a w tym formą właściwą do składania wszelkich oświadczeń będzie korespondencja elektroniczna (e-mail).

§3

Uczestnicy

 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej „UCZESTNIK”) może być tylko osoba fizyczna, która jednocześnie:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub ukończyła trzynaście (13) lat i posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie;
  1. zapoznała się z brzmieniem Regulaminu i zaakceptowała jego treść;
  1. spełniła warunki uczestnictwa określone w Regulaminie;
  1. wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie;
  1. posiada stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału:
  1. osoby prawne;
  1. osoby, które nie spełniają łącznie wszystkich warunków dla uznania ich za UCZESTNIKÓW;
  1. osoby pozostające w stosunku zlecenia, pracy, wolontariatu, a także pełniące funkcje w organach oraz świadczące pracę lub usługi na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz ORGANIZATORA lub SPONSORA;
  1. osoby będąca członkami KOMISJI KONKURSOWEJ lub KOMISJI REKRUTACYJNEJ;
  1. wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby przysposobione, małżonkowie, rodzice każdego z małżonków, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe ze wskazanymi powyżej osobami.

(dalej łącznie „Osoby Wykluczone z Konkursu”).

 • UCZESTNIK może brać udział w Konkursie jeden (1) raz.
 • UCZESTNIK może w każdym czasie, nie później jednak niż do ostatniego dnia Okresu Trwania Konkursu, złożyć ORGANIZATOROWI oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie. W takim przypadku UCZESTNIK będzie traktowany jak Osoby Wykluczone z Konkursu.
 • UCZESTNIK może w każdym czasie wykonać zażądać od SPONSORA usunięcia swoich danych osobowych lub wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. W takim przypadku UCZESTNIK będzie traktowany jak Osoby Wykluczone z Konkursu.

§4

Organizator i Sponsor

 1. ORGANIZATOR działa w imieniu własnym, ale na zlecenie SPONSORA.
 2. OGRANIZATORA obciążają wszystkie obowiązki określone w Regulaminie, chyba że zostały one wyraźnie zastrzeżone na rzecz SPONSORA.
 3. UCZESTNIK może porozumieć się z ORGANIZATOREM w następujący sposób:
  1. w sprawach związanych z Konkursem – redakcja@elite-expo.pl, tel. +48 796 869 475.
  1. w sprawach związanych z danymi osobowymi i wykonywaniem uprawnień określonych w RODO – redakcja@elite-expo.pl, tel. +48 666 269 999.
 4. SPONSOR jest podmiotem składającym przyrzeczenie w rozumieniu
  art. 919 i art. 921 Kodeksu Cywilnego, że na zasadach określonych w Regulaminie, dostarczy i przeniesie na LAUREATA prawo własności nagrody.

§5

Zgłoszenie Konkursowe

 1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Wygraj kolagen dla siebie i swojego pupila”.
 2. Udział w Konkursie jest:
  1. dobrowolny;
  1. bezpłatny;
  1. uzależniony od zaakceptowania Regulaminu w całości;
  1. uzależniony od spełnienia warunków określonych w Regulaminie.
 3. Wynik Konkursu jest zależny od indywidualnych umiejętności UCZESTNIKA.
 4. Do Konkursu nie znajduje zastosowania ustawa o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U.  Nr 201, poz. 1540).
 5. Publikacja zdjęcia konkursowego stanowiąca Zadanie Konkursowe nie może:
  1. zawierać błędów gramatycznych i innych błędów językowych, chyba że ich użycie jest celowym zabiegiem;
  1. zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających powszechnie akceptowane normy społeczne;  
  1. naruszać prawa ochronne na znaki towarowe zarejestrowane przez osoby trzecie;
  1. naruszać autorskie prawa majątkowe osób trzecich;
  1. naruszać autorskie prawa osobiste osób trzecich;  
  1. naruszać dobra osobiste osób trzecich;
  1. zawierać treści w inny sposób naruszające porządek prawny.
 6. Aby wziąć udział w konkursie należy łącznie spełnić następujące warunki:
  1. w Okresie Trwania Konkursu spełniać warunki do bycia uznanym za UCZESTNIKA;
  1. w Okresie Trwania Konkursu wykonać Zadanie Konkursowe.
 7. Zgłoszenia przesłane przed rozpoczęciem i po zakończeniu Okresu Trwania Konkursu są traktowane jako wysłane przez osobę nie będącą UCZESTNIKIEM.
 8. Z chwilą przesłania Zadania Konkursowego LAUREAT udziela ORGANIZATOROWI licencji na jego wykorzystywanie na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy nośnikach,
   w szczególności na nośnikach magnetycznych, na płytach CD-ROM i DVD wszelkiego formatu i rodzaju, na dyskach optycznych i magnetooptycznych, dyskach przenośnych typu USB Pendrive oraz na serwerach w chmurze,
  1. trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w całości lub części każdą techniką znaną w chwili zawarcia umowy,
  1. wprowadzenie do pamięci elektronicznej,
  1. wykorzystanie w reklamie i marketingu produktów lub usług;
  1. publikacja na stronach Internetowych i mediach społecznościowych.
 9. Licencja ma charakter:
  1. wyłączny;
  1. nieodpłatny;
  1. nieograniczony terytorialnie;
  1. nieograniczony czasowo.
 10. Licencja udzielana jest z prawem do udzielania przez ORGANIZATORA licencji dalszych (sublicencji).
 11. UCZESTNIK upoważnia ORGANIZATORA i do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek Zadania Konkursowego, a w tym do:
  1. naruszenia jego integralności,
  1. wykorzystywania go w całości lub części,
  1. łączenia go z innymi utworami,
  1. opatrywania go napisami, hashtagami lub grafikami związanymi z promocją produktów i usług.
 12. Administratorem Strony Konkursowej jest ORGANIZATOR.
 13. Strona Konkursowa w Okresie Trwania Konkursu będzie dostępna przez 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu.
 14. W celu skorzystania ze Strony Konkursowej i dostępnego na niej formularza konkursowego UCZESTNIK musi posługiwać się systemem teleinformatycznym spełniającym następujące, minimalne wymogi techniczne:
  1. komputer lub urządzenie mobilne (urządzenie końcowe),
  1. dostęp do Internetu,
  1. przeglądarka internetowa;
  1. włączenie w przeglądarce internetowej obsługi Cookies oraz Javascript.
 15. UCZESTNIK korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną powinien stosować środki techniczne (programy antywirusowe, zapory sieciowe) w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet (np.: szkodliwe/złośliwe oprogramowanie).
 16. ORGANIZATOR dołoży należytej staranności, aby zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie Strony Konkursowej z wyłączeniem działania siły wyższej, bezprawnego działania osób trzecich mającym na celu zniszczenie lub zakłócenie działania systemu teleinformatycznego, oraz nieprawidłowego lub niedającego się przewidzieć działania przeglądarek internetowych (błędy, aktualizacje, nieobsługiwane funkcjonalności).
 17. Korzystanie ze Strony Konkursowej przez UCZESTNIKA powinno odbywać się w sposób:
  1. zgodny z prawem,
  1. zgodny z dobrymi obyczajami,
  1. zgodny z regulaminem,
  1. niezakłócający jego funkcjonowania,
  1. nieuciążliwy dla innych UCZESTNIKÓW i ORGANIZATORA.

§6

Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Zgłoszenie Zadania Konkursowego przez UCZESTNIKA rejestruje, weryfikuje i wyróżnia KOMISJA KONKURSOWA.
 2. KOMISJA KONKURSOWA jest powoływana przez ORGANIZATORA i składa się z trzech (3) osób.
 3. KOMISJA KONKURSOWA dokonuje oceny i wyróżnienia Zadań Konkursowych wedle następujących kryteriów:
  1. oryginalność;
  1. kreatywność;
  1. zgodność z Regulaminem.
 4. Ocena Zadań Konkursowych dokonana przez KOMISJĘ KONKURSOWĄ nie podlega ujawnieniu ani uzasadnieniu.
 5. KOMISJA KONKURSOWA podejmuje decyzje w przedmiocie wyróżnienia Zadania Konkursowego zwykłą większością głosów i w trybie głosowania jawnego.
 6. KOMISJA KONKURSOWA pozostawi bez rozpoznania Zadanie Konkursowe, które narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności:
  1. zostało przesłane przed rozpoczęciem lub po zakończeniu Okresu Trwania Konkursu;
  1. pochodzi od osoby nie będącej UCZESTNIKIEM lub od Osoby Wykluczonej z Konkursu;
  1. nie zawiera danych określonych w Regulaminie;
 7. KOMISJA KONKURSOWA rozstrzygnie Konkurs w dniu 14.04.2023 r. poprzez wyróżnienie Zgłoszeń Konkursowych.
 8. UCZESTNIK, którego Zadanie Konkursowe zostało wyróżnione przez KOMISJĘ KONKURSOWĄ staje się LAUREATEM.
 9. LAUREAT jest osobą uprawnioną do otrzymania Nagrody Konkursowej.
 10. Lista LAUREATÓW zostanie opublikowana na Stronie Konkursowej do dnia 17.04.2023 r.
  po przez dodanie informacji o wygranej pod zdjęciem na stronie konkursu i w ten sposób poinformuje UCZESTNIKA, że został laureatem konkursu.
 11. ORGANIZATOR prześle LAUREATOM nagrody w terminie do 30.04.2023 r.
 12. Wydanie nagród LAUREATOM będzie każdorazowo następować za pośrednictwem wybranego przedsiębiorstwa świadczącego usługi przewozowe.
 13. Obierając nagrodę LAUREAT zobowiązany jest podpisać protokół zdawczo-odbiorczy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 14. Nagrody nie podlegają zamianie na środki pieniężne.
 15. Roszczenie o wydanie nagrody nie może być przedmiotem cesji na osobę trzecią.
 16. Wydanie Nagrody LAUREATOWI jest równoznaczne z przeniesieniem na niego prawa własności do niej.
 17. Z chwilą odbioru Nagrody na LAUREAT może dysponować nią wedle własnego uznania i przechodzą na niego wszystkie związane z nią ciężary oraz korzyści. 
 18. LAUREAT traci prawo do otrzymania Nagrody w przypadku gdy:
  1. złożył wniosek o zaprzestanie przetwarzania jego danych osobowych lub zażądał ich usunięcia;
  1. zataił przed ORGANIZATOREM okoliczności powodujące, iż należałoby uznać za Osobę Wykluczoną z Konkursu;
  1. złożył ORGANIZATOROWI oświadczenie o rezygnacji z udziału w konkursie lub zrzeczeniu się prawa do Nagrody;
  1. nie podjął on przesyłki z Nagrodą albo jeżeli została ona zwrócona nadawcy z innych przyczyn;
  1. ORGANIZATOR, pomimo podejmowanych prób, nie może nawiązać kontaktu z LAUREATEM, a przeszkoda ta trwa dłużej niż dwa (2) tygodnie;

§7

Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku zastrzeżeń co do sposobu prowadzenia konkursu, przyznawania nagród, rejestrowania zgłoszeń UCZESTNIKOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji na adres redakcja@elite-expo.pl w terminie najpóźniej siedmiu (7) dni od ostatniego dnia Okresu Trwania Konkursu.
 2. UCZESTNIK, który złożył reklamację staje się SKARŻĄCYM.
 3. Reklamację rozpatruje KOMISJA REKLAMACYJNA w terminie siedmiu (7) dni od jej otrzymania.
 4. KOMISJA REKLAMACYJNA jest powoływana przez ORGANIZATORA i składa się z trzech (3) osób.
 5. KOMISJA REKLAMACYJNA przedstawia swoje stanowisko za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. KOMISJA REKLAMACYJNA podejmuje decyzje w przedmiocie reklamacji zwykłą większością głosów i w trybie głosowania jawnego.
 7. Reklamacja musi spełniać następujące wymogi formalne:
  1. zawierać adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko, adres do doręczeń SKARŻĄCEGO;
  1. zwięźle określać przedmiot reklamacji oraz krótkie uzasadnienie dla poparcia jej zasadności,
  1. wskazywać jakiego działania lub zaniechania SKARZĄCY domaga się od ORGANIZATORA lub SPONSORA,
  1. zawierać oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych SKARŻĄCEGO na cele związane z rozpoznaniem reklamacji;
 8. KOMISJA REKLAMACYJNA nie jest związana żądaniami SKARŻĄCEGO co do sposobu załatwienia reklamacji.
 9. KOMISJA REKLAMACYJNA może zażądać od SKARZĄCEGO dodatkowych wyjaśnień lub przedstawienia dowodów na poparcie jego twierdzeń.
 10. Decyzja KOMISJI REKLAMACYJNEJ jest ostateczna i wyczerpuje postępowanie reklamacyjne. SKARŻĄCEMU nie przysługuje prawo do żądania ponownego rozpatrzenia tej samej reklamacji.
 11. Uznając reklamację za bezzasadną KOMISJA REKLAMACYJNA zawiadomi SKARŻĄCEGO o treści swojego rozstrzygnięcia.
 12. Uznając reklamację za uzasadnioną KOMISJA REKLAMACYJNA wspólnie z ORGANIZATOREM podejmuje odpowiednie działania mające na celu uczynienie zadość żądaniom SKARŻĄCEGO lub podejmuje inne działania, które w jej ocenie będą uzasadnione i spowodują usunięcie naruszenia.
 13. Reklamację pozostawia się bez rozpoznania w przypadku gdy:
  1. została ona złożona z przekroczeniem terminu określonego w Regulaminie;
  1. pochodzi od osoby nie będącej UCZESTNIKIEM;
  1. przedmiotem reklamacji są same postanowienia Regulaminu,
  1. nie spełnia wymogów formalnych określonych w Regulaminie,
  1. SKARŻĄCY ponownie złożył reklamację o treści tożsamej lub zbliżonej do reklamacji już rozpatrzonej przez KOMISJĘ REKLAMACYJNĄ.
 14. Rozstrzygnięcia KOMISJI REKLAMACYJNEJ o uznaniu reklamacji za uzasadnioną lub bezzasadną, jak również pozostawienie reklamacji bez rozpoznania, nie wymagają uzasadnienia.

§8

Dane Osobowe

 1. Dane osobowe UCZESTNIKÓW i SKARŻACYCH będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z konkursem, tj. m.in. w celach związanych z rozstrzygnięciem konkursu, ogłoszeniem LAUREATÓW, wydaniem nagród LAUREATOM, odprowadzeniem należnego podatku, prowadzeniem sprawozdawczości finansowej oraz rozpoznaniem reklamacji.
 2. ORGANIZATOR informuje w trybie art. 13 RODO, że:
  1. administratorem danych osobowych UCZESTNIKÓW i SKARŻACYCH jest ORGANIZATOR;
  1. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych UCZESTNICY i SKARŻACY mogą skontaktować się z ORGANIZATOREM z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w Regulaminie;
  1. dane osobowe UCZESTNIKÓW i SKARŻACYCH będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie;
  1. dane osobowe UCZESTNIKÓW i SKARŻACYCH będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, a także do rozpoznania ewentualnych roszczeń SKARŻĄCYCH związanych z konkursem, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy;
  1. dane osobowe UCZESTNIKÓW i SKARŻACYCH nie podlegają decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w rozumieniu art. 22 RODO;
  1. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych UCZESTNIKÓW i SKARŻACYCH przez ORGANIZATORA jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  1. odbiorcami danych UCZESTNIKÓW i SKARŻACYCH będą wyłącznie podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu ORGANIZATORA jako administratora;
  1. UCZESTNICY i SKARŻACY mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwości ich poprawienia, sprostowania, złożenia żądania o ograniczenie ich przetwarzania oraz o ich przeniesienie, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do żądania usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  1. UCZESTNICY i SKARŻACY mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO, tj. do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Podanie danych osobowych przez UCZESTNIKA jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie.
 4. Konsekwencją niepodania danych osobowych przez UCZESTNIKA jest brak możliwości uczestnictwa w Konkursie.
 5. Podanie danych osobowych przez SKARŻĄCEGO jest warunkiem przyjęcia jego reklamacji do rozpoznania.
 6. Konsekwencją niepodania danych osobowych przez SKARŻĄCEGO jest brak możliwości rozpoznania jego reklamacji.
 7. ORGANIZATOR stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych UCZESTNIKÓW i SKARŻĄCYCH.